[google-translator]
П’ятниця , 10 Липень 2020
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Нагорна Інна Іванівна

 

Освіта Вища, закінчила Херсонський державний технічний університет,  освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», спеціальність: економіка підприємства, кваліфікація: спеціаліст з економіки підприємства  Студенту:

1.Економіка праці: навчально-методичний комплекс дисципліни [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент»  https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30124

 

 1. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ: робоча програма (денної форми)
 2. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ: робоча програма (заочної форми)
 3. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ: навчальна програма
 4. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ: силабус
 5. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ: перелік питань до заліку

 

 1. ЕКОНОМІКА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: силабус

 

 1. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: робоча програма (денної форми)
 2. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: робоча програма (заочної форми)
 3. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: навчальна програма
 4. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: силабус
 5. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: перелік питань до заліку
 6. Конспект лекцій “Економічна безпека підприємства”
Вчений ступінь   Кандидат економічних наук, закінчила аспірантуру Херсонського національного технічного університету, захистила дисертацію на тему: «Організаційно-економічний механізм в забезпеченні стійкої економічної безпеки промислових підприємств» ” в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України  м. Одеса
Вчене звання доцент
Наукова діяльність: біля 70 публікацій, в т.ч. є співавтором навчального посібника з грифом МОН «Економічна безпека корпоративного підприємства» та 4 монографій.

Монографії

Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання: обліково-аналітичне забезпечення / кол. монографія / за ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. – Ч.: Видавництво ПП Чабаненко Ю.А.,  2015. – 198 с.

Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології / колективна монографія / за ред.  Лук’яненко С.О.,  Караєвої Н.В. – К.: Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. – 468 с.

Глобальні і регіональні аспекти фінансових процесів / кол. монографія / Херсон: В-во «ПП Вишемирський В.С.», 2012 – 216 с.

Управління економічною безпекою регіону: сутність та механізм реалізації / І.І. Нагорна, М.А. Коваленко, Б.В. Сіленков // Моногр.: Херсон: Олді-плюс, 2006. – 444 с.

 

Навчальні посібники

 

Економічна безпека корпоративного підприємства: навч. посіб. / І.І. Нагорна,  М.А. Коваленко М.А., Н.В. Радванська.  – Херсон: Олді-плюс, 2009. – 404с.

 

Статті фахові

Принципи самоорганізації  економічних систем підприємств / І.І. Нагорна // Ефективна економіка: зб. наук. пр. – Дніпропетровського державного аграрного університету. 2018,  № 4. Ел. наук. вид. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Самоорганізація стійкої економічної системи підприємства / І.І. Нагорна // Економіка і управління. Науковий журнал – Київ: Європейський університет, 2017 р. № 4. С.38-44.

Моделювання оцінки економічної безпеки підприємства / І.І. Нагорна // Економіка і управління. Науковий журнал – Київ: Європейський університет, 2016 р. № 4. С. 131-139.

Організаційно-економічні основи формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства / І.І. Нагорна // Вісник Черкаського університету, серія економічні науки. Науковий журнал – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015 р. № 33. С. 96 -103.

Економічна безпека: еволюція сутності та методи оцінювання / О.В. Гривківська,  І.І. Нагорна // Економіка і управління. Науковий журнал – Київ: Європейський університет, 2014 р. № 4. С. 32-42.

Організаційно-економічні основи формування механізму забезпечення стійкої економічної безпеки підприємства / І.І. Нагорна // Ефективна економіка: зб. наук. пр. – Дніпропетровського державного аграрного університету. 2013,  № 6. Ел. наук. вид. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Методологічні основи оцінки вартості інтелектуального капіталу підприємства і плати за його використання / М.А. Коваленко, І.І. Нагорна // Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал – Хмельницький – 2012, № 1 (184) – С. 33-37.

Капіталізація інтелектуального капіталу та її вплив на фінансовий стан підприємства / І.І. Нагорна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту: зб. наук. пр. – Чернівці-Луцьк: Випуск ІІ(42) Частина 2 том 1 – С. 420-424.

Сутність та оцінка інтелектуального капіталу на підприємстві / І.І. Нагорна // Економічний простір: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – № 46 – С. 278-285.

Механізм забезпечення стійкої економічної безпеки підприємства в умовах інформаційної економіки / І.І. Нагорна // Економічний простір: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – № 42 – С. 266-276.

Інвестиційна привабливість національної економіки на підставі підвищення економічної безпеки суб’єктів господарювання / І.І. Нагорна// Зб. наук. пр. – Національного університету державної податкової служби України. 2010,  № 1. Ел. наук. вид. – С.219-226

Етапи реалізації механізму у забезпеченні стійкої економічної безпеки промислового підприємства / І.І. Нагорна // Прометей: регіональний зб. наук. пр. – Донецьк: ДЕГІ, 2009. – Вип. 2 (29). – С.104 – 106.

Оцінка стійкої економічної безпеки промислового підприємства / І.І. Нагорна // Економічний простір: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – № 19. – С. 243-255.

 

 

Статті інші

Development of a support system for managing the cyber protection of an information object / I. Nagorna, V. Lakhno, A. Petrov // Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem – Szczyrk: Wydział Zarządzania i Transportu, 2017 r.

Інтелектуальний капітал підприємства: сутність та аспекти управління / І.І. Нагона // Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки: зб пр.- Київ: ІІВ, 2012. С. 214-218

Інноваційна діяльність як запорука фінансової стабільності підприємства / І.І. Нагорна // Проблеми фінансово-економічної безпеки підприємств, банків і регіонів: зб пр.- Херсон: ХНТУ, 2011. С. 49-51.

Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на систему управління конкурентоспроможності суб’єкта підприємництва в умовах інформаційної економіки / І.І. Нагорна // Таврійський економічний журнал: наук. журн. – Сімферополь: КІБ, 2010. – № 4. – С. 23-27.

Оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах економіки знань / І.І. Нагорна // Таврійський економічний журнал: наук. журн. – Сімферополь: КІБ, 2010. – № 3. – С. 57-58.

 

Тези

Інформаційне забезпечення управлінських рішень / І.І. Нагорна, Д.В. Самофалов // Актуальні питання забезпечення  кібербезпеки та захисти інформації: зб. Тез доповідей – Київ: Європейський університет, 2018 р. С. 105-106.

Інформація та її безпека в системі управління підприємством  / І.І. Нагорна // Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисти інформації: зб. Тез доповідей – Київ: Європейський університет, 2017 р. С. 122-124

Гармонізація інтересів підприємства як елемент його економічної безпеки / І.І. Нагорна, О.І. Тимошенко // Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки держави в умовах євроінтеграції: зб. тез доповідей – Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2015 р. С. 72-76.

Оцінка рівня економічної безпеки підприємства як складова механізму її забезпечення / І.І. Нагорна, О.І. Тимошенко // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічно безпеки: зб. тез доповідей – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2015 р. С. 55-59.

Оцінка стійкої економічної безпеки підприємства / І.І. Нагорна // Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної безпеки держави: зб. тез доповідей – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013 р.

Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / І.І. Нагорна // Формування стратегії розвитку підприємств в контексті забезпечення їх комплексної безпеки: зб. тез доповідей – Київ: Європейський університет, 2013р.

Особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні / І.І. Нагорна, Г.О. Житченко // Дослідження фінансових процесів в Україні: ринки, банки, підприємства – зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених – Херсон – 2012, С. 208 – 212.

Фінансові ресурси у формуванні інтелектуального капіталу підприємства / І.І. Нагорна // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : ІV Міжнародна науково-практична конференція  – 19-20 травня 2011. Тези доповідей – Луцьк. С.141-143.

Фінансування інтелектуального капіталу підприємства в умовах інформаційної економіки / І.І. Нагорна // Україна – Чехія – ЄС: співпраця та перспективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. конф. – Херсон – Прага., ХНТУ, 2011. С. 83-88.

Формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах інформаційної економіки / І.І. Нагорна // Україна – Чехія – ЄС: співпраця та перспективи розвитку : зб. матеріалів міжнар. конф. – Херсон – Прага., ХНТУ, 2010.