Субота , 15 Грудень 2018
Кафедра менеджменту
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Ситник Наталія Іванівна

2010 рік

Навчально-методичні видання

  1. Гавриш О.А., Довгань Л.Є., Сімченко Н.О., Ситник Н.І., Грамотнєв В.Є. Управління персоналом сучасної організації. Навч. посібник. – К.: ВПК «Політехніка» ВПІ НТУУ «КПІ», 2011. – 496 с– ум. др. арк. 28,63, наклад 100, ISBN 978-966-622-416-6.(навч посібник)
  2. Дистанційний курс «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів, які навчаються за спеціальностями 8 050201 «Менеджмент організацій», 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності»./ Укладач Ситник Н.І. НМП №2211, гриф «Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» протокол №2 від 28 жовтня 2010 р. (додаток 4-й) . Режим доступу: http:// moodle.udec.ntu-kpi.ua/moodle/course/view.php?id=256.
  3.  Менеджмент персоналу інноваційних організацій: Практикум для студентів спеціальності 8 000014 «Управління інноваційною діяльністю». Електронний засіб навчального призначення./ Укладач Ситник Н.І., 86 стор, НМУ № Е10/11-032, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 28 жовтня 2010 р., протокол №2.
  4. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту та маркетингу.   Електронний засіб навчального призначення./ Укладачі Каракай Ю.В., Лазоренко Т.В., Малик І.П., Ситник Н.І., 58 стор, НМУ № Е10/11-145, гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 23 грудня 2010 р., протокол №4.

Наукові статті

  1. Ситник Н.І. Компетентнісний підхід в управлінні людськими ресурсами / Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», 2010. – №7. – c. 121-125 (фахове видання).
  2. Ситник Н.І. Типи організаційної політики в сфері професійного розвитку персоналу/ Проблеми системного підходу в економіці, Вип 4, 2010 р., режим доступу http:// www.nbuv.gov.ua./ e-journals/ PSPE/ index.html / (фахове видання).
  3. Ситник Н.І. Ієрархічна модель організаційної культури / Проблеми системного підходу в економіці, Вип 2, 2011 р., режим доступу http:// www.nbuv.gov.ua./ e-journals/ PSPE/ index.html / (фахове видання).
  4. Ситник Н.І., Билим Н. В. Кожевнікова М.В. Роль стратегічного лідерства у формуванні мотиваційних важелів інноваційного підприємства / Сучасні проблеми економіки і підприємництво . – Вип. 8. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2011. – с. 83-87.